ติดต่อนายกเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก นำพนักงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้กำหนดให้พนักงานได้ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ทางสาธารณะ ตลาด สถานที่ราชการ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิด “จิตสาธารณะ” เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในชุมชน ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะพนักงานได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณซอยข้างโรงเรียนวัดเขาลูกช้าง และซอยแยกต่างๆ โดยจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำและขยะอื่นๆ พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน เพื่อให้ดูสะอาดตา  ...

พุธ, 9 พฤษภาคม 2018

อ่านต่อ

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาด

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ดำเนินโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาด เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ได้นำกำลังพลส่วนหนึ่ง ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนวัดเขาลูกช้างตลอดแนวและที่บริเวณด้านหน้าวัดเขาลูกช้าง  ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดีและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองเป็นการปลูกจิตสำนึกการเป็นจิตอาสา...

พุธ, 14 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก

ที่โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นำคณะอาสาสมัคร พอ.สว. หรือ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาสาสมัครกาชาด อสม. ข้าราชการ และประชาชน ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อจากนั้น ได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และกล่าวเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกล่าวนำคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  สำหรับการออกหน่วยในครั้งนี้ให้บริการในด้าน การตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย บริการทันตกรรม...

พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

More in: ข่าวกิจกรรม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  ๓  ตำแหน่ง รวม  ๓ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

พฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2019

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเต้าหู้นมสดและพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน

เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จะจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเต้าหู้นมสดและพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 12 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2019

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs

เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าไม้รวกจะจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs  ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.เป้นต้นไป  ณ บริเวณห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

พฤหัสบดี, 3 มกราคม 2019

อ่านต่อ

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้กำหนดการเลือกสรรในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๒๐  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร  ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้    

พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้    

ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง รวม  ๑๐ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018

อ่านต่อ

สถิติงานบริการการกำจัดขยะมูลฝอย กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติงานบริการการกำจัดขยะมูลฝอย  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ถังขยะ 96 ราย รวมทั้งสิ้น 96 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์  กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 22 ราย ขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ - ราย ขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ - ราย รวมทั้งสิ้น 22 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

สถิติการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภท จำนวน วาตภัย - ราย อุทกภัย 251 ราย อัคคีภัย 1 ราย รวมทั้งสิ้น 252 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

สถิติงานบริการด้านสาธารณูปโภค กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติงานบริการด้านสาธารณูปโภค  กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน การขออนุญาตก่อสร้าง 56 ราย การขอให้รับรองอาคาร 44 ราย งานติดตั้งไฟฟ้ารายทาง 94 ราย งานประปา 8 ราย รวมทั้งสิ้น 202 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 80 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 100 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 23 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส 22 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - ราย รวมทั้งสิ้น 225 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

การออกหน่วยเคลื่อนที่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ

การออกหน่วยเคลื่อนที่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านต่อ

ก่อนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ

รู้ก่อนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ อาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ 

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านต่อ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านต่อ

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านต่อ

หนังสือราชการ สถ.

 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

 

                                    

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.