104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม  นำพนักงานทุกภาคส่วนปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน