104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

วันที่  9  ธันวาคม 2563  นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ร่วมกับทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม  เทศบาลตำบลท่าไม้รวกปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ไม่รับสินบน ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด บริการด้วยความเสมอภาค  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการและตรวจสอบได้