104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

ประชุมพนักงานเทศบาล

26 มีนาคม 2564 นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วม ประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ซักถามปัญหา ข้อเสนอแนะต่างของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  พร้อมกันนี้ได้ซักซ้อมการเตรียมการส่งมอบ และรับมอบหีบบัตร พร้อมจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในการส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ อีกทั้งเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นกลางในการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส