104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เป็นประธาน และวิทยากรในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน  ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค