104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

ประชุมกองทุน สปสช ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ปี 2564

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายงานสถานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการต่างๆของกองทุนจากคณะกรรมการ อีกทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินการเพื่อรองรับปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาจกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยมีคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการกองทุนฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน