104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

ประชุมกองทุน สปสช. ครั้งที่ 4 ปี 2563

          วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ครั้งที่ 4/2563   เพื่อรายงานสถานะการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563   พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน