104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

ประชุมประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 2เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564  นางสมคิด  มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  จัดประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านทุกแห่งในพื้นที่ตำบลท่าไม้รวก เพื่อประเมินคุณภาพและปรับปรุงน้ำประปาหมู่บ้าน ให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาน้ำประปามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสะอาดปลอดภัยสำหรับประชาชน มีราคาที่เหมาะสม เข้าถึงทุกหมู่บ้านและเป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของเทศบาลตามคำแนะนำในการประเมิน ITA ปี 2563 ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามแบบประเมิน EIT มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในด้านสาธารณูปโภค เช่นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้น