104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

คณะผู้บริหาร

ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

 0 3245 8284 ต่อ 111

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
๑. - อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง - นายกเทศมนตรีตาบลท่าไม้รวก
๒. - อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง - รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าไม้รวก คนที่ ๑
๓. - อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง - รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าไม้รวก คนที่ ๒
๔. - อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง - เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลท่าไม้รวก
๕. - อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลท่าไม้รวก