104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

กองคลัง

 

   
 

 นางสาวนันทยา  เสียงสนั่น

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 

 นางอุษา  พ่วงทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 นางวันนา  มะเจี่ยว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

 นางสาวจันทร์จิรา  กิตติวุฒิดำรงชัย

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   

 นางสาวกาญจนา  ผ่องดี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

   
 

 นางรศริน   ชะเอมสินธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 นางสาวเพ็ญพร  พิณเสนาะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 นายสาริน  แสงสา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 นายพีรวัฒน์ กออุดมโชค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวเสาร์วลักษ์  เกตุรัตน์

คนงาน 

 

 นายปัญญา  ศรีคงอยู่

คนงาน

   
   

นางสาวอริษา  พุกคุ่ย

 คนงาน