104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

กองช่าง

 

     

นายอำนวย  ทองแย้ม

ผู้อำนวยการกองช่าง   

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสาวสุภาพร  แสวงเวช

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายช่างโยธา 

นายวิทวัส  ศรีเรือง

 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

นายอเนก เกตุเทียน

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน 

   

 นางสาวจันทร์ปรียา  น้อยวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกมลวรรณ  เขียวไสว 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรัตน์   แสงสว่าง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายอนุวัฒน์  ปานใจ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 นายประการ    นาคเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 นายอรุณ   ใจดี

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุวรรณ  กุสลางกูรวัฒน์

 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 นายฉัตรชัย  รัตนสุวรรณ

 

   

นางสาวศิรินทร์  นาคเงิน

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายสุรเกียรติ ปานแย้ม

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท 

 นายนันทวัฒน์  ทิมเมฆ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ