รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบปีงบประมาณ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017 เวลา 08:00 น.

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก                                                      

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกที่ 567/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตั้งอยู่ ณ สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก มีคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบด้วย นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานคณะทำงาน, นายประยูร  เชียรรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นคณะทำงาน, นางสาวบุษบา สัชนะกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายธนวัฒน์ เกิดหนู นิติกรปฏิบัติการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

2. บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3. ให้ความช่วยเหลือในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทำรายงานพร้อมเร่งรัดการดำเนินงาน

4. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน 7 วัน พร้อมทั้งทำประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้ประชาชนทราบ

6. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก มีคำสั่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกที่ 555/2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้

1. นายมานะ  ภุมรา            ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก                       เป็นประธานคณะทำงาน

2. นายประยูร  เชียรรัมย์       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                     เป็นคณะทำงาน

3. นางสาวบุษา สัชนะกุล       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                   เป็นคณะทำงาน

4. นายธนวัฒน์  เกิดหนู         นิติกรปฏิบัติการ                                 เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ

โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำบัญชีละทะเบียนคุมรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

2. บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3. ให้ความช่วยเหลือในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทำรายงานพร้อมเร่งรัดการดำเนินงาน

4. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน 7 วัน พร้อมทั้งทำประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้ประชาชนทราบ

6. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากจังหวัดเพชรบุรี,อำเภอท่ายาง,ศูนย์ดำรงธรรม และจากบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้

ด้านการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

-          ในปีงบประมาร พ.ศ. 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

                1. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12 จังหวัดเพชรบุรี แจ้งให้ทบทวนการประมูลจ้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีกำหนดผลงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้มีหนังสือชี้แจ้งว่าการกำหนดผลงานดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้ว

                  ด้านอื่นๆ

1.    เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นางสาวเอื้อมเดือน  กองนาค และนายอุดม  ปานแย้ม ได้มาร้องทุกข์ที่เทศบาลตำบลท่าไม้รวก กรณีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสงบน ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ร้องต้องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการก่อสร้างดังกล่าวว่ามีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดเมื่อใด หลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีการส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่ผู้ร้องหรือไม่ ซึ่งผู้ร้องได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านผู้ร้อง จึงขอให้เทศบาลตำบลท่าไม้รวกแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกไดมีหนังสือที่ พบ 53201/1283 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีให้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสงบน ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสงบน ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้มีหนังสือที่ พบ 53201/1287  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่นางสาวเอื้อมเดือน  กองนาค และนายอุดม  ปานแย้ม ผู้ร้องทราบแล้ว

2.    จังหวัดเพชรบุรี มีโทรสารแจ้งเทศบาลตำบลท่าไม้รวก กรณีมีผู้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือติดตั้งระบบน้ำประปาให้แก่ประชาชนจำนวน 30 ครัวเรือน บริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตะวาย ตำบลท่าไม้รวก อำเภอ  ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไม่มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนโดยขอให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานให้จังหวัดเพชรบุรีทราบ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้มีหนังสือที่ พบ 53201/1452    ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีว่าพื้นที่ซึ่งชาวบ้านจำนวน 30 ครัวเรือนอาศัยอยู่นั้น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำ และป่าบ้านโรง ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกมีโครงการที่จะขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งระบบน้ำประปาและก่อสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านดังกล่าว แต่การดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้เสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้เคยยื่นคำขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตร 13 ทวิ        แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีไว้แล้ว

3.    อำเภอท่ายางมีหนังสือที่ พบ 0418/3011 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 แจ้งให้เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวพรวิภา  พรหมแสง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบน้ำประปาให้แก่ประชาชนประมาณ 30 หลังคาเรือนบริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ายาง ขอให้เทศบาลตำบลท่าไม้รวกตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าวและรายงานอำเภอท่ายางทราบภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นั้น ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้มีหนังสือที่ พบ 53201/487 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 แจ้งอำเภอท่ายางให้ทราบว่านางสาว    พรวิภา  พรหมแสง นั้น ได้เคยร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบน้ำประปาให้แก่ประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทราบแล้ว ตามหนังสือที่ พบ 53201/1452 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

4.    ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ายางมีหนังสือที่ พบ 0418/4515 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560    แจ้งให้เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีการถมดินรุกล้ำแม่น้ำเพชรบุรีติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 16772 หมู่ที่ 3 บ้านในคุ้ง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปขอออกโฉนดที่ดิน โดยขอให้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และให้รายงานอำเภอท่ายางทราบภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้มีหนังสือที่ พบ 53201/737       ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 แจ้งให้นายอำเภอท่ายางทราบว่ามีการถมดินหินลูกรัง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร     ยาว 65.40 เมตร รวมเป็นเนื้อที่ 294 ตารางเมตร ซึ่งตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 มาตรา 23 วรรค 3 ระบุว่าการถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นการถมดินกรณีดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อเทศบาลตำบลท่าไม้รวก แต่การถมดินอาจจะรุกล้ำเข้าไปในกลัดสาธารณประโยชน์หรือแม่น้ำเพชรบุรี แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่กลัดสาธารณประโยชน์มีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 30 เซนติเมตร มีวัชพืชต่างๆ ขึ้นปกคลุมอยู่ จึงไม่อาจทราบแนวเขตที่ชัดเจนได้ เทศบาลตำบลท่าไม้รวกจึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงมาตรวจสอบแนวเขตกลัดสาธารณประโยชน์ว่ามีอาณาเขตครอบคลุมถึงบริเวณใดบ้าง หากการตรวจสอบแนวเขตกลัดสาธารณประโยชน์แล้วพบว่ามีการถมดินรุกล้ำเข้าไป เทศบาลตำบลท่าไม้รวกจะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดต่อไป

ข้อพิจารณา

สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเรื่องร้องเรียนที่จังหวัดเพชรบุรี, อำเภอท่ายาง, ศูนย์ดำรงธรรม และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แจ้งให้เทศบาลตำบลท่าไม้รวกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พบว่า

1.    เรื่องร้องเรียนบางเรื่องไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกต้องแจ้งหรือขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลานาน

2.    การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี จึงทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้แก้ไขปัญหาได้ทันที

3.    การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการติดตั้งระบบน้ำประปาให้กับประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตะวาย ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นั้น จำเป็นต้องได้รับอนุญาตในการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ก่อน ซึ่งขั้นตอนการขออนุญาตต้องใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว        ได้ทันท่วงที

ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัด พิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบางอย่างต้องได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งมีขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จะต้องรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้จังหวัดเพชรบุรี,อำเภอท่ายาง,ศูนย์ดำรงธรรม หรือผู้ร้อง ทราบเป็นระยะ ทั้งต้องมีหนังสือทวงถามหรือติดตามความคืบหน้าจากส่วนราชการอื่นๆ เพื่อมิให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวล่าช้าออกไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

Download เอกสารไฟล์

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.