104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน รพ.สต.หนองเตียน หมู่ที่ ๑๒

ศาสนสถาน

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 06 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2510 วันรับวิสุงคามสีมา ปี 2511 เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การ ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านหนองชุมแสง , บ้านดอนขุนห้วย เป็นวัดฝ่ายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76130 หมายเลขโทรศัพท์ 032-458284
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 12.87522198343655, 99.84188782386495

   

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 13 เดือน ตุลาคม ปี 2529 เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การ ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านท่าลาว , บ้านไร่หลวง เป็นวัดฝ่ายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร สถานที่ตั้ง 107 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76130 หมายเลขโทรศัพท์ 032-458284
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 12.832602534685044, 99.8038272927571

   

 

เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2531 วันรับวิสุงคามสีมา วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2557 เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การ ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านหนองเตียน , บ้านท่าไม้รวก เป็นวัดฝ่ายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76130 หมายเลขโทรศัพท์ 032-458284
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 12.886642501195896, 99.82258629009733

 

เป็นวัดที่มีปูชนียสถานสำคัญ คือรอยพระพุทธบาท เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านพระบาทเขาลูกช้างเป็น รอยพระบาทที่ฝังลงไปในหิน อยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันออก ขนาดยาว 5 ฟุต กว้าง 21 นิ้ว ส่วนลึกด้านปลายพระบาท 9 นิ้ว รอยพระบาทนี้จะมีมาตั้งแต่เมื่อใดยังค้นหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้ จากการสืบสวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรคนเก่าแก่ในตำบลได้ความว่า ผู้ที่ค้นพบคือพรานป่าโดยพรานผู้นี้เป็นราษฎรอาศัยอยู่ในระแวกนั้นไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์แล้วเกิดกระหายน้ำจึงปีนต้นรังขึ้นไปบนเขาลูกช้างเพื่อจะหาน้ำกิน จึงได้พบรอยพระพุทธบาท แล้วได้นำไปเล่าสู่ให้เพื่อนบ้านฟัง จากปากต่อปากมีผู้คนได้รับรู้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงทำใหผู้ที่มีความเลื่อมใสไปทำการสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก ต่อมาความเรื่องนี้ได้ทราบไปถึงเจ้าเมืองเพชรบุรีในสมัยนั้น จึงสั่งให้เกณฑ์คนลาวที่บ้านท่าลาวให้ไปคอยดูแลรักษาไว้ และเจ้าเมืองได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว (รัชกาลที่ 5) พระองค์ทรงทราบและสนพระทัย ครั้นเมื่อเสด็จประพาสเพชรบุรี เมื่อ ร.ศ.105 (พ.ศ.2429) พระองค์ท่านจึงได้เสด็จไปประพาสพระพุทธบาทเขาลูกช้าง เมื่อ 20 ก.พ.2429 ปี จอ อัฐศก ศักราช 1248 วันที่ราชการ 6677 เวลาย่ำรุ่ง และพบรอยพระพุทธบาท จึงทรงพระราชดำริว่า จะให้ปฎิสังขรณ์โดยสร้างเป็นมณฑปสวมเสีย

จากนั้นในปี พ.ศ. 2494 จึงได้มีการสถาปนาวัดขึ้นโดยหลวงพ่อจ้วน เจ้าอาวาสในขณะนั้น กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2497 และเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บำรุงรอยพระบาทส่วนหนึ่ง และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมานมัสการพระพุทธบาทอีกครั้ง และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเพื่อบำรุงโบราณสถานแห่งนี้

พระครูพิพิธพัชรศาสตร์ (จ้วน จนทศิริ) เป็นศิษย์เอกหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง
นามเดิม นายจ้วน กล่อมใจ เกิดวันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2463
บิดาชื่อ นายจุ้ย กล่อมใจ
มารดาชื่อ นางเหลื่อน กล่อมใจ
นามฉายา “ จนทสิริ” ปฐมวัยและการศึกษาเป็นคนมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส ชอบร้องเพลงมีความโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
พ.ศ. 2476 เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดท่าคอย พร้อมทั้งช่วยเหลือบิดา-มารดาประกอบอาชีพคือ ทำนา ทำไร่ ชอบสัตว์มากที่สุด คือ วัว มีวัวคู่ใจชื่อ จี่ เคยใช้ไม้ตีวัว ไม้หักกระเด็นเข้าตาซ้ายจึงทำให้ตาซ้ายพิการ
อุปสมบท เมื่อถึงเกณฑ์อุปสมบท ก็เข้าอุปสมบทตามประเพณี ณ วัดท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2484 พระอธิการชัน วัดอรัญญาราม ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการผิว วัดตาลกง ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระกรรมวาจารย์ และพระอธิการรวม วัดท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอนุสาวจารย์
ลำดับการจำพรรษา
-เข้าอุปสมบทที่วัดท่าคอย และจำพรรษาอยู่ 3 พรรษา
-ได้จำพรรษาที่วัดโตนดหลวงกับหลวงพ่อสุข อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ 4 พรรษา เพื่อศึกษาวิชากรรมฐาน
-ได้ธุดงค์ไปจำพรรษาที่ถ้ำเขาปินะ คืนที่ 3 เสือมากวนตะกุยดิน ใส่กรด แล้วไปภูเก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
-จำพรรษาที่วัดเกาะหงษ์ อำเภอปากน้ำโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 พรรษา เพื่อศึกษาวิชาต่อกระดูกกับหลวงพ่ออินทร์ พอออกพรรษาขึ้นเมืองเหนือ ไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
-กลับมาเยี่ยมอาจารย์ที่วัดท่าคอย แล้วไปเยี่ยมอาจารย์ที่วัดโตนดหลวง แล้วจำพรรษาที่วัดโตนดหลวง เรียนวิปัสสนาต่ออีก 1 พรรษา พอออกพรรษาตั้งใจจะธุดงค์ไปพม่า ผ่านทางวัดเขาลูกช้างและเขาตาหม้อ ไม่พบทางลงถ้ำจึงกลับมาพักที่เขาลูกช้าง ซึ่งมีศาลาอยู่ 1 หลัง พบตกกลางคืนได้พบนิมิตรดี และได้มีญาติโยมนิมนต์ไปอยู่ที่วัดเขาลูกช้าง
-อยู่ที่วัดเขาลูกช้างๆได้เจอกับช้างดำใหญ่ จึงต้องไปเรียนวิชาต่อที่วัดเวียงทุนกับหลวงพ่อแก่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แล้วกลับมาเขาลูกช้าง
-ไปรักษาตัวอยู่ที่วัดถ้ำแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 พรรษา
-ได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าคอยอีก 2 พรรษา
แรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจสร้างวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
1. จากชาวบ้านที่นิมนต์ไปอยู่ที่นี่ ท่านจึงกลับไปวัดท่าคอยเพื่อปรึกษาครู-อาจารย์ และชาวบ้านในการตัดสินใจสร้างวัด ฝ่ายสงฆ์เห็นสมควรจึงจัดขบวนแห่งหลวงพ่อจ้วนมา ณ เขาลูกช้าง โดยจักรยาน
2. หลวงพ่อสุข วัดโตนดหลวง และหลวงพ่อรวม วัดท่าคอย ให้การสนับสนุน
3. เกิดธรรมปีติที่เขาลูกช้าง
4. ทำสมาธิโดยการนั่งกรรมฐาน เกิดนิมิตเห็นม้าสีหมอก มีเครื่องทรงเป็นทองคำ ถือว่าเป็นนิมิตดีที่จะสร้างวัดได้สำเร็จ
5. สถานที่ เหมาะที่จะศึกษาธรรมะ เพราะเป็นที่เงียบสงบ
วิทยฐานะ
- พ.ศ. 2479 สำเร็จวิชาสามัญประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าคอย
- พ.ศ. 2484 สอบได้นักธรรมตรี
- พ.ศ. 2485 สอบได้นักธรรมโท
ตำแหน่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
- พ.ศ. 2494 เจ้าอาวาสวัดเขาลูกช้าง
- พ.ศ. 2509 เจ้าคณะตำบลท่าคอย เขต 2
- พ.ศ. 2522 เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
ตำแหน่งตามสมศักดิ์
- พ.ศ. 2503 พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี
- พ.ศ. 2506 พระครูสัญญาบัตรชั้นโท
- พ.ศ. 2512 พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก
- พ.ศ. 2517 พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา
- พ.ศ. 2495 เป็นครูสอนปริยัติธรรม เป็นเจ้าสำนักเรียน จัดตั้งศูนย์พุทธศาสนา วันอาทิตย์เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในพุทธศาสนา
- พ.ศ. 2500 ได้เทศน์อบรมประชาชน และนักเรียนประชาบาลในอำเภอท่ายางเป็นครั้งคราว
- พ.ศ. 2502 เป็นกรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบอำเภอท่ายาง เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
การปกครอง
- พ.ศ. 2505 ได้ช่วยเหลือราชการตำรวจ นำนายจันทร์ เพชรทิพย์ (เสือจันทร์) เข้ามอบตัว
- พ.ศ. 2506 ได้ช่วยเหลือราชการตำรวจสันติบาล กอง 2 โดยให้ความร่วมมือป้องกันปราบปรามคอมมิวนิสต์
ด้านการศึกษา
- สร้างอาคารเรียนบ้านท่าลาว 1 หลัง แบบ ป. 1 ข. เป็นเงิน 14,000 บาท
- สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1 หลัง แบบ ป. 1 ข. เป็นเงิน 220,000 บาท
- สร้างอาคารเรียนโรงเรียนหนองเขาอ่อน 1 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท
- สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองโรง 1 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท
- จัดหาเงินสมทบสร้างอาคารเรียนโรงเรียนหนองเตียนเป็นเงิน 10,000 บาท
- ติดต่อขอที่ดินสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองเตียนเป็นเงิน 12,000 บาท
- สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้โรงเรียนบ้านเขากระปุก 1 หลัง เป็นเงิน 3,000 บาท
- จัดซื้อสมุด ดินสอ แจกแก่เด็กนักเรียนเป็นเงิน 2,500 บาท
- ให้ทุนแก่นักเรียนที่ยากจนทุนละ 1,200 บาท 2 ทุน 2,400 บาท
- มอบเงินเข้ามูลนิธิการศึกษาโรงเรียนท่ายางวิทยา 1,000 บาท
- มอบยารักษาโรคให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มหนองชุมแง 6,000 บาท
- มอบถังใส่น้ำให้แก่โรงเรียนวัดท่าลาว 1 ถัง เป็นเงิน 800 บาท
- มอบถังใส่น้ำให้โรงเรียนหนองยาฉาว 1 ถัง เป็นเงิน 800 บาท
- มอบถังใส่น้ำให้กับโรงเรียนหนองโรง 1 ถัง เป็นเงิน 800 บาท
ผลงานทางด้านการคมนาคม
1. ติดต่อรถแทรกเตอร์ จาก ก.ร.ป. มาช่วยทำทาง
2. สร้างสะพานห้วยทวยล่าง สะพานห้วยทวายบน (ทางไปบ้านโรง เขากระปุก)
3. สร้างทางไปบ้านโรง เขากระปุก ระยะทาง 16 กิโลเมตร
6. สร้างถนนสาย สาระเห็ด-ท่าไม้รวก ยาว 5 กิโลเมตร
7. สร้างถนนสาย สาระเห็ด-บ้านหนองเขาอ่อน ยาว 8 กิโลเมตร
ปาฏิหาริย์ “หลวงพ่อจ้วน” เข้าฝันให้ขุดเรือเก่าอายุกว่า ๓๐ปี
อดีตพระเกจิอาจารย์ดังเมืองเพชร หลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง เขาฝันชาวบุรีรัมย์ ให้ไปขุดเรือเก่า ริมแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งการขุดนั้นก็พบเรือตามที่เข้าฝัน ทั้งนี้ได้มีชาวบ้านและนักแสวงโชคเดินทางไปร่วมชมกันเป็นจำนวนมาก
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่8 มีนาคม 2551 ซึ่งเป็นเรือของพระครูพิพิธพัชรศาสน์ หรือหลวงพ่อจ้วน อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และอดีตเจ้าคณะอำเภอท่ายาง ที่ได้มรณภาพไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2525 โดยเรือที่ขุดพบนั้นอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ลักษณะเป็นเรือสร้างด้วย
ไม้ตะเคียน มีความยาวประมาณ 9เมตร เป็นเรือประมงแบบ “เรืออีป๊าบ”ที่ชาวประมงใช้ออกทะเลทั่วไป ซึ่งฝั่งอยู่ในดินลึกประมาณเกือบ 2 เมตร
สำหรับการขุดพบเรือในครั้งนี้นางสำเภา ชอบสุข อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119 ม.2 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ผู้ว่าจ้างรถแม็คโครเปิดเผยว่า หลวงพ่อจ้วนได้มาเข้าฝันพี่ชาย ซึ่งบวชอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างว่า ให้ช่วยไปขุดเรือของหลวงพ่อที่ลูกศิษย์พายไปจมอยู่ที่บริเวณใต้สะพานเขาลูกช้างมาเก็บไว้ที่วัดด้วย พระพี่ชายจึงนำความฝันมาเล่าให้ตนฟัง
นางสำเภา เล่าต่อว่าครั้งแรกมีความคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่ต่อมาตนได้ฝันด้วยตนเองว่าหลวงให้ช่วยไปขุดนำเรือลำดังกล่าวขึ้นมาพร้อมกับนำความฝันไปตีเป็นเลขเด็ดและซื้อล็อตเตอรี่และถูกมาแล้วหลายครั้ง ด้วยความศรัทธาตนจึงได้เดินทางมาที่ จ.เพชรบุรี และไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าไม้รวก ขออนุญาตจัดจ้างรถแม็คโคร มาทำการขุดบริเวณดังกล่าวซึ่งใช้เวลาเกือบ 2 วันจนพบเรือลำนี้
ด้านชาวบ้านที่มายืนมุงดูการขุดเรือต่างพากันไปเก็บดินที่ติดอยู่ในเรือไว้บูชา ตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งก็มีประชาชนต่างทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง และนำดินที่ติดอยู่กับเรือไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและนำพวงมาลัยดอกไม้ มาคล้องที่หัวเรือกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีประชาชนส่วนหนึ่ง ใช้มือลูบบริเวณลำเรือเพื่อหาเลขเด็ด ตามความเชื่อของนักแสวงโชคด้วย
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าเรือลำดังกล่าวจมหายลงไปในน้ำเมื่อประ