104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าไม้รวก

 0 3245 8284 ต่อ 111