104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

สำนักงานปลัดเทศบาล

นางวารุณี  เฟื่องฟู

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายประยูร   เชียรรัมย์ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 นายชาญชัย  กรีธาธร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

     
 เจ้าพนักงานธุรการ

 นางสาวดารณี  ขาวฉิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางสาวบุษบา   สัชนะกูล

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

     

 นายสันติภาพ   ภุมรา

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

              

 นางสาวศิรดา คำฮ้อ

นิติกร ปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกนิรุทธิ์  สุขศรี

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน 

 นายพรรณเชษฐ ตันติสุขารมย์

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 

 นายกษิเดช  เดชาอมรกิตติ์

ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นางสาววิมล    จันทร์ดี

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

     

นายประสิทธิ์   กลิ่นเกล้า

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

 นายชรินทร์   ใจดี

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

 นายสุวิทย์     ศรีจันทร์

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

 

นายนิติพงษ์   เผือกนุช

พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา

 

นายนที   ศรีจันทร์

คนสวน

     

 นางสาวสุทัตตา  กรีธาธร

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายวีรยุทธ  วิสุทธิวินิกานนท์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุชาติ   แก่นทรัพย์

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 

นายอำพล  แย้มดี

คนสวน

 

นายมีไชย จงสว่างเสรีชัย

คนสวน

       
 นางสาวลดาวรรณ  ใจบุญ

 คนงาน

 นางเสาวคนธ์   กีรติเตชากร

คนงาน

   

 นายจักรกฤษ  จุ้ยเส็ง

คนงาน

 

 นายสุรศักด์  ปานแย้ม

คนงาน