104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

กองการศึกษา

         
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา   
    

นางสาวกนกวรรณ จันทร์แสง

เจ้าพนักงานธุรการ   

 

นายองอาจ  พุ่มพวง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

นางสาวปริชญา บวงสรวง

นักวิชาการศึกษา

 นางฤทัยรัช   ซาบซึ้งไพร นางสาวชวนพิศ   แช่มเทศ     นางบุญส่ง   สิทธิชัย           นางจิรวดี    สุขสม          นางสาวสายพิณ  มันผึ้ง   
 ครู ครู   ครู ครู  ครู 
นางผกากรอง   กลิ่นหอม นางนุชนาถ   แพรเนียม นางอนงค์    อุทัยธรรม นางรุ่งทิพย์   พุกคุ่ย นางสาวกัลกมล  จุ้ยเทียน
ครู ครู ครู ครู ครู
 นางสาวดวงกมล   กลิ่นฟุ้ง  นางสาวพรรวี  เกตุรัตนวัฒน  นางสาวนารีรัตน์  ไม้วิลัย นางสาวจิดาภา  ยิ้มแย้ม  นางสาวปฏิมา  ใจบุญ 
 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 น.ส.สุนันทา  พัชรวิโรจน์สกุล  น.ส.ภัสราภรณ์  นรภูมิพิสุทธิ์  นางสาวรุ่งนภาพร  ศรีจันทร์  นางลดา  พุ่มพวง  นางสาวนุชนาถ  ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวภานุชนาถ  แช่มเทศ นางสาวอาริษา  มิตรตระกูล นางสาวพลอยวดี  พุกคุ่ย นางสาวสุมลทิพย์ เอี่ยมศิริ นางสาวชุติกาญจน์ คำมั่น
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 
 นางสาวชุติกาญจน์ คำมั่น  นายพัฒนชาติ  ทิพย์กระธรรม  นายจักรภัทร  ภุมรา นายปวราย์ ศรีจันทร์   
 คนงาน คนงาน  คนงาน  คนงาน